Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met OrganiZo, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van OrganiZo te aanvaarden.


Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en ordebevestiging

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van OrganiZo zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 15 kalenderdagen na offertedatum, tenzij anders vermeld.

2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 15 kalenderdagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan OrganiZo. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.3 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht OrganiZo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4 De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.

2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang OrganiZo zijn werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs.

Artikel 4. Levering

4.1 De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt OrganiZo niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2 Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico

Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij OrganiZo bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst, dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen.

- Voor de Social Media Abonnementsformules (Social Start - Social Boost - Social Pro) wordt bij wijze van voorschot steeds een maandbedrag betaald voor aanvang van de werken.

- Voor de Quickstart Social Media formules wordt steeds een voorschot van 50%  betaald voor aanvang van de werken.

- Social Talk of andere adviesgesprekken worden contant betaald (Bancontact - Payconic) na afloop van het adviesgesprek.

- Bij Maatwerk opdrachten zal het bedrag van het voorschot steeds vermeld worden op de offerte.

​6.2 Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum via overschrijving op het bankrekeningnummer van OrganiZo. Elke ontvangen overschrijving wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

​6.3 Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:

€20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;

€30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;

€65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.

Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.”

6.4 OrganiZo behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van zijn verbintenissen op de schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen de toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7. Klachten - Protest van de factuur

Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan OrganiZo te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid - Algemeen

8.1. OrganiZo verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van OrganiZo zijn middelenverbintenissen. OrganiZo is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

​8.2 OrganiZo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout van hem of zijn aangestelden, behoudens in geval van bedrog. OrganiZo zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachtte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van klanten, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van OrganiZo.

8.3 De aansprakelijkheid van OrganiZo met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van OrganiZo. De totale aansprakelijkheid van OrganiZo zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan OrganiZo werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.​

8.4 De opdrachtgever erkent onderlinge e-mail als wettelijk en geldig bewijsmateriaal.

Artikel 9. Aansprakelijkheid – Software

Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: een foutloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, omwille van externe factoren (zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot stroomuitval of blikseminslag, enz) en door oorzaken eigen aan de computerconfiguraties (zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot defecten of onontdekte fouten in systeemsoftware, enz), waardoor onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich de nodige maatregelen te nemen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders.

10.2 De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door OrganiZo gecreëerde grafische materialen worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatievormen, voor de gehele duur van het betreffende recht en voor de gehele wereld.

10.3 Indien deze content evenwel foto's of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door OrganiZo werden opgehaald van een website die online foto's en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto's en illustraties verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. OrganiZo verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto's en illustraties.

10.4 De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van OrganiZo ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal OrganiZo onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van OrganiZo waarvan hij kennis neemt.

Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst

11.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft OrganiZo het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

11.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door OrganiZo verleende diensten betalen, alsook de kosten die OrganiZo moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat OrganiZo nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor OrganiZo. Bovendien behoudt OrganiZo het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

11.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 12. Geheimhoudingsplicht

12.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13. Verwerking persoonsgegevens

13.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van OrganiZo, heeft OrganiZo de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

13.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt OrganiZo persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘OrganiZo’, i.e. om met de klant in contact te treden met betrekking tot de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering met betrekking tot hun gegevens.

Artikel 14. Referentie

1.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door OrganiZo voor de klant ontwikkelde producten worden opgenomen in het referentieportfolio van OrganiZo.

Artikel 15. Overmacht

15.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover OrganiZo geen controle heeft, bevrijden OrganiZo, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

15.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door OrganiZo tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 16. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen OrganiZo en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 17. Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van OrganiZo. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Leuven.